De do’s en dont’s tussen leveranciers van hooroplossingen en audiciens

Professional

De regels en richtlijnen voor een onafhankelijke keten en de beste hoorzorg voor iedereen
 
Geschenken, bonussen, kortingen, sponsoring, gratis nascholingen, congressen en beursbezoeken: dit soort 'gunstbetoon' van industrie richting zorgprofessionals is anno 2020 aan strikte wettelijke regels gebonden. Ook GAIN vindt het cruciaal dat er hieromtrent regels gelden in de (hoor)zorg. Wij zien deze regels als bouwstenen voor een verantwoordelijke samenwerking tussen de GAIN-leden als leverancier van hooroplossingen en u als audicien of retailer.
 
Daarom hebben alle GAIN-leden én hun betrokken medewerkers zich gecommitteerd om ook de GMH-training te volgen, zodat regels en richtlijnen de samenwerkingen binnen de hoorzorg juist versterken en het belang van de consument daarbij altijd voorop blijft staan.

Samenwerken binnen de Gedragscode Medische Hulpmiddelen
Om de zakelijke verhouding tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals zuiver en transparant te houden, is in 2012 de Gedragscode Medische Hulpmiddelen - GMH - opgesteld. Het is in het belang van zowel de leverancier als de professional én de consument dat alle betrokken partijen in de keten onafhankelijk zijn.
 
Samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk en logisch. Deze vormt bijvoorbeeld een belangrijke motor voor innovatie. Dat draagt bij aan een sterkere keten en wij zijn van mening dat samenwerking binnen de keten de kwaliteit van de hoorzorg in Nederland significant verbetert.
 
Belang van de consument voorop
GAIN zet zich in om voor de consument goede zorg beschikbaar te maken en de gezamenlijke belangen als branchevereniging te behartigen. De regels die wettelijk zijn vastgelegd, moeten ervoor zorgen dat er geen (financiële) prikkels zijn, waarbij de kans bestaat dat keuzes beïnvloed worden. Het belang van de consument is altijd het fundamentele uitgangspunt van alles wat wij doen. Wij staan achter een keten waarin iedereen kan rekenen op respect en zorgvuldigheid.
 
Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat de keuze voor een hulpmiddel of technologie op zorginhoudelijke en integere gronden wordt gemaakt. Voor het aanzien van en het vertrouwen in de medische sector en iedereen die daarbinnen werkzaam is, is het vastleggen van de regels en richtlijnen dus een goede zaak. Keuzes in de zorg moeten worden gemaakt op basis van rationeel medisch-inhoudelijke én maatschappelijk verantwoorde gronden, niet op basis van gunstbetoon. Met contacten tussen leveranciers en zorgprofessionals is niets mis; ze zijn vaak zelfs nuttig en noodzakelijk. Niet alles mag meer, maar de goede dingen zijn nog steeds mogelijk, mits met mate en transparant.
 
De regels in het kort
Gunstbetoon is verboden, tenzij het gaat om:

  • de vergoeding van deelnamekosten voor bijeenkomsten (zoals congressen, productgerelateerde bijeenkomsten en nascholingen), mits deze beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor deelname. Het programma moet evenwichtig en redelijk zijn, de locatie moet passend zijn en er gelden maximumbedragen;
  • betaling voor dienstverlening, mits het uurtarief niet hoger is dan het maximumuurtarief, het aantal uren gerechtvaardigd is, en alle afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst;
  • geschenken van geringe waarde (< €50) die bruikbaar zijn in de beroepsuitoefening en niet in de privésfeer kunnen worden gebruikt;
  • kortingen en bonussen, mits transparant.

De voorwaarden zijn in detail vastgelegd in de ‘Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen’ en de GMH-code. Op diverse onderdelen heeft de Codecommissie van de GMH deze nader geïnterpreteerd. Voor meer informatie en een overzicht kijkt u op www.gmh.nu.
 
Lees hier een uitgebreider artikel over de GMH. Hoewel door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologi geschreven, gelden dezelfde regels.