Prinsjesdag | plannen, maatregelen en voorspellingen voor de (hoor)zorg 2021

Consument
Professional

Op 15 september presenteerde Koning Willem Alexander het regeringsbeleid voor 2021 en zoals op vele gebeurtenissen dit jaar heeft het Coronavirus ook op de plannen, maatregelen en voorspellingen voor het komende jaar een stempel gedrukt. Voor veel van de plannen in de Miljoenennota geldt dan ook een slag om de arm in verband met de onvoorspelbaarheid van het Coronavirus en de gevolgen daarvan. We zetten in ieder geval de belangrijkste punten en plannen op gebied van zorg en hoorzorg op een rij.
 
Het wordt bovenal benadrukt dat de toekomst van de zorg meer ingericht moet gaan worden op het omgaan met pandemieën zoals Corona en dat de zorg betaalbaar en van bovenstaand niveau moet zijn. “Het is juist door het Coronavirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft.”
 
Tweede golf Coronavirus en verantwoordelijkheid
Allereerst, er zijn (in de afgelopen tijd) grote zorgen uitgesproken over een tweede golf van het Coronavirus; inmiddels is er al sprake van een opleving. Om de kans op een tweede golf en de risico’s die dat met zich meebrengt voor de volksgezondheid zo veel mogelijk te beperken, wordt de inzet van zorg op afstand aangemoedigd. Dit geldt ook voor de hoorzorg. Fysieke behandelingen zijn waar het kan teruggebracht en tegelijkertijd zorgt innovatie ervoor dat er voor zowel de gebruiker als voor zorgverleners, zoals audiciens en artsen, op afstand veel mogelijk is. Hoewel audiciens cruciale zorg leveren, vragen wij u -ook voor uw eigen gezondheid-zoveel als mogelijk gebruik van te maken van deze service op afstand.
 
Coronavirus en de gevolgen op lange termijn
Koning Willem Alexander sprak zich uit over de lessen van deze crisis die zich op lange termijn aandringen, zoals de organisatie van de zorg, de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is en de noodzaak van preventie en zorginnovaties. Ontwikkelingen waar ook de audiologie op haar beurt volop mee bezig is. Als brancheorganisatie zet GAIN zich er voor in dat hoorzorg - als gehele industrie - zo optimaal mogelijk en voor iedereen bereikbaar blijft. Wij zorgen ervoor dat we ook in deze omstandigheden een kennisplatform blijven. Hierbij staat het persoonlijk welzijn van mensen met gehoorproblemen voorop.
 
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst
De zorg in Nederland is van een kwalitatief hoog niveau. Door zowel vergrijzing als meer medische mogelijkheden neemt de zorgvraag de komende decennia sterk toe en mede hierdoor komt de betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Daarbovenop stelt de Coronacrisis de zorg zwaar op de proef. De zorg komt dus voor uitdagingen te staan en samenwerking, coördinatie en regie blijken hard nodig om de zorg anders te organiseren. Ook in de hoorzorg. GAIN wil naar kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige en veerkrachtige zorg door waar mogelijk samen te werken met alle betrokken partijen in de keten van onderzoek, industrie, retailers, medici, verzekeraars en patiëntenorganisaties.
 
Het coronavirus en de gevolgen voor de gezondheid en de zorg
Het coronavirus heeft onderstreept hoe belangrijk goede gezondheidszorg is. Hoorzorg is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg en daarmee is audicien een vitaal beroep. Toegankelijkheid van deze zorg is dus cruciaal voor de volksgezondheid. De leden van GAIN zijn als toeleverancier onderdeel van de gehele hoorketen en werken in alle zorgvuldigheid samen met audiciens om de hoorzorg - in de breedste zin - zo optimaal als mogelijk te kunnen uitvoeren en continueren. De veiligheid en het welzijn van de gebruiker van hooroplossingen en -hulpmiddelen zijn de hoogste prioriteit voor GAIN en haar leden. 
  
De coronacrisis en de organisatie van de zorg (op afstand)
Door de Coronacrisis is de inzet van verschillende innovaties, zoals het leveren van zorg op afstand, versneld. Meer dan ooit worden technologie en e-health toegepast. De bezwaren voor beeldbellen of andere technologische hulpmiddelen (zoals gebruik van apps) lijken versneld af te nemen. Ook in de hoorzorg zien we dat er steeds meer videoconsulten en contactmomenten via apps met de audicien plaatsvinden. Het belang van de consument moet ook bij e-health altijd voorop staan. De leden van GAIN staan de audicien met raad en daad bij om de versnelde toepassing van technologische ontwikkelingen op gebied van horen en serviceverlening te kunnen doorvoeren en continueren.
 
Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de zorg net zo goed of zelfs beter thuis of dichter bij huis kan worden geleverd (bijvoorbeeld door toepassing van e-health), wat de effectiviteit van de zorg bevordert. Dit kan vervolgens de toegankelijkheid van zorg verbeteren en betaalbaarder maken. Ook dit vertaalt zich naar de hoorzorg, waar hoorzorg bijzonder effectief is als het gaat om specifieke luistersituaties waar problemen ervaren worden (thuis of elders op locatie).
 
Om beter inzicht te krijgen in de (kosten)effectiviteit van deze veelbelovende innovatieve ontwikkelingen is er een subsidieregeling ‘Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt’ (ter vervanging van de regeling voor de voorwaardelijke pakkettoelating). Deze regeling heeft als doel innovaties voor de patiënt op een veilige wijze én sneller dan voorheen in het basispakket te laten stromen.
  
De betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg
Als gevolg van de toenemende vergrijzing, toenemende chronische en leefstijlgerelateerde ziekten en krapte op de arbeidsmarkt dreigt de zorg op de langere termijn vast te lopen. Ook het aandeel van het Nederlandse bbp dat we uitgeven aan zorg zal bij continuering van huidig beleid fors toenemen, van ongeveer 13 procent van het bbp nu naar bijna 20 procent in 2060. De meeste groei wordt verwacht in de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning.

In de Nederlandse zorgwetgeving heeft iedereen recht op zorg op het niveau dat wetenschap én praktijk effectiefvinden, hierin zijn volumestijgingen maar ook kwaliteitsverbeteringen verwerkt. Dit laatste is uniek ten opzichte van andere sectoren.
Op deze manier wordt er bijgedragen aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg.
 
Deze veranderingen vertalen zich financieel concreet naar een lichte stijging van de zorgpremie in 2021. Van gemiddeld 1.414 euro gaat de basispremie op jaarbasis met 59 euro omhoog. Het eigen risico blijft stabiel op 385 euro per jaar. Per saldo is het effect van de coronacrisis op de premie beperkt tot 5 euro.

Zorgverzekering en vergoeding hoorzorg
Hoorzorg, zoals onderzoek naar het gehoor en advies bij de keuze van een hoortoestel, valt binnen het basispakket van de zorgverzekering. Onder bepaalde voorwaarden worden hooroplossingen, zoals hoortoestellen, vergoed door de zorgverzekering.

Wat er precies vergoed wordt en onder welke voorwaarden, leest u hier. De  vergoedingsvoorwaarden kunnen per zorgverzekering verschillen en de vergoedingen en richtlijnen voor 2021 zullen door verzekeringsmaatschappijen later dit jaar bekend gemaakt worden, op uiterlijk 12 november 2020. 

Ook andere hoorhulpmiddelen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Alle zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld een wek- en waarschuwingssysteem vanuit de basisverzekering. Wel kunnen de vergoedingsvoorwaarden per zorgverzekering verschillen.

gerelateerde pagina's: